ایمچه سر

"ایمچه سر" در هشتپر یک نوع رقص و بازی دسته جمعی  است که ترانه مخصوص به خود را دارد و اغلب در جشنها و اعیاد و هنگام شادی ها به کار می  رود. "ایمچه سر"، نوعی رقص دسته جمعی ویژه بانوان است. رقصنده ها دست به دست یکدیگر داده و دایره کامل تشکیل می دهند و آنگاه یک نفر از رقصنده ها، ترانه مخصوص را می خواند و بقیه، قسمت های دیگرش را تکرار می کردند. گاهی در هنگام انجام کارهای گروهی، با اجرای این رقص جمعی، نوعی وجد و سرور جمعی پدید می آید.