پیشکاول

وسیله ای برای همواری مزرعه برنج بعد از شخم زدن