خلیک

خلیک(خیلیک)، گونه ای بیل پارویی  که پهنایی جداگانه سکه از آهن ساخته شده است و برای شخم و لایروبی نهرها و مرزبندی مزارع برنج به کار می رود.