داره

گونه ای داس با قطری نازک . پهنایی به حداکثر5/2 تا 3 سانتی متر و لبه ای مضرس  و تیز و برنده که از آن برای بریدن علف، برنج، جو، گندم و ماهی شور و خشک استفاده  می شود.