کالبی

نوعی تشت گونه نسبتا بزرگ و پهن که از مدفوع گاو ساخته می شد. کشاورزان گیلانی از این تشت  برای خشک کردن شلتوک تازه و پرورش کرم های ریزابریشم که پس از انفجار تخم ها زندگی را آغاز می کنند، بهره برداری می نمایند.