پادنگ

پادنگ(پاتنگ) دستگاهی برای کوبیدن جو ونبدیل آن به برنج بود، که بارواج ماشین های شلتوک کوبی وتوجه به مرغوبیت تولید، این دستگاه ها به فراموشی سپرده شد.